ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ  
เมื่อ: 2 กรกฎาคม 2558, ข้อมูลโดย: Admin
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 2 กรกฎาคม 2558, ข้อมูลโดย: Admin
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 4 ธันวาคม 2558, ข้อมูลโดย:
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 15 ธันวาคม 2558, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 24 ธันวาคม 2558, ข้อมูลโดย:
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 30 ธันวาคม 2558, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 19 มกราคม 2559, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ: 21 มกราคม 2559, ข้อมูลโดย:
อ่านเพิ่มเติม
ตรวจสอบผลการประเมินย้อนหลัง Click
เมื่อ: 7 กรกฎาคม 2558, ข้อมูลโดย: Admin
อ่านเพิ่มเติม
ประเมินอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษาฤดูร้อน/2557
เมื่อ: 8 กรกฎาคม 2558, ข้อมูลโดย:
อ่านเพิ่มเติม
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียนสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2558, ข้อมูลโดย: Admin
อ่านเพิ่มเติม
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2558
เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2558, ข้อมูลโดย:
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผลสอบภาคการศึกษาฤดูร้อน/2557
เมื่อ: 2 สิงหาคม 2558, ข้อมูลโดย: Admin
อ่านเพิ่มเติม
การเทียบโอนผลการศึกษา ปีการศึกษา 2558
เมื่อ: 3 สิงหาคม 2558, ข้อมูลโดย: Admin
อ่านเพิ่มเติม
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนภาคฤดูร้อน/2557 (รอบสุดท้าย)
เมื่อ: 5 สิงหาคม 2558, ข้อมูลโดย:
อ่านเพิ่มเติม
กำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
เมื่อ: 18 สิงหาคม 2558, ข้อมูลโดย: Admin
อ่านเพิ่มเติม
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
เมื่อ: 18 สิงหาคม 2558, ข้อมูลโดย: Admin
อ่านเพิ่มเติม
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
เมื่อ: 18 สิงหาคม 2558, ข้อมูลโดย:
อ่านเพิ่มเติม
ตารางสอบเทียบโอนผลการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1)
เมื่อ: 25 กันยายน 2558, ข้อมูลโดย: admin
อ่านเพิ่มเติม
ปฏิทินการประมวลผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
เมื่อ: 16 ตุลาคม 2558, ข้อมูลโดย:
อ่านเพิ่มเติม
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558
เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2558, ข้อมูลโดย:
อ่านเพิ่มเติม
งานตารางสอน  
ปฏิทินการศึกษา  
ปฏิทินกิจกรรม  
ข้อมูลแนะนำ  
 ระบบสามารถใช้งานได้ดีกับ Web Browser
Google Chrome
Firefox 4 ขึ้นไป
ระบบสามารถใช้งานได้ดีกับ PDF viewer
Foxit Reader
User Online  
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล สำหรับอาจารย์
แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล สำหรับนักศึกษา
(เมื่อวันอังคาร ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2559 โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)