หน้าแรก  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ปฎิทินกิจกรรม  |  รับสมัครนักศึกษา  | 
 
:: รายละเอียดเนื้อหาข่าว
ปฏิทินประมวลผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
เมื่อ: 27 สิงหาคม 2555 14:53:08 น. , โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบีนย
 ข่าวอื่นๆ
สอบกลางภาค ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 1)
เมื่อ: 10 เมษายน 2557 14:56:22 น.
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
เมื่อ: 27 มีนาคม 2557 15:34:57 น.
โดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2557 10:46:05 น.
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2/2556
เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2557 14:59:42 น.
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รายวิชาที่คณะมีความประสงค์ขอเปิด ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 ศูนย์หันตรา
เมื่อ: 7 มีนาคม 2557 10:07:23 น.
โดย: สวท.
  แสดงหัวข้อข่าวทั้งหมด >>


:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::